अध्यक्ष परिचय

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम माननीय मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल