मुख्यमन्त्री तथा अध्यक्ष

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम माननीय मुख्यमन्त्री जोख बहादुर महरा