जेठ ६, २०७९

आ.ब. २०७९/८० को बार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश योजना आयोगको मिति  २०७९/०२ ०३ गतेको नियमित बैठकबाट पारित गरि प्रदेश सरकार मातहतका सम्पूर्ण मन्त्रालयहरुमा पठाईएको ।