STUDY OF OPTIMUM FOREST AREA FOR LUMBINI PROVINCE TO BALANCE DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT

(लुम्बिनी प्रदेशमा विकास र वातावरणबीच सन्तुलन हुने अनुकुलतम वन क्षेत्रफल सम्बन्धी अध्ययन)

 

 

 

 

Terms of Reference

" />
फागुन १८, २०७७

STUDY OF OPTIMUM FOREST AREA FOR LUMBINI PROVINCE TO BALANCE DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT

(लुम्बिनी प्रदेशमा विकास र वातावरणबीच सन्तुलन हुने अनुकुलतम वन क्षेत्रफल सम्बन्धी अध्ययन)

 

 

 

 

Terms of Reference